Proje Planlama Ve Hazırlama Hizmetleri

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT , proje planlama ve hazırlama hizmetleri kapsamında aşağıda listelenen alt hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir :

 • Master Planlar ve Fizibilite Etüdleri
 • Çevresel Etki Değerlendirme
 • Ulaşım ve Trafik Planlama ve Tasarımı
 • Mimari ve Mühendislik Tasarımı
 • Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları Hazırlanması
 • Durum Tespiti, Tetkiki, Analizi ve Değerlendirmesi
 • Finansal ve Ekonomik Hizmetler

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile yukarıda sıralanan hizmetleri ulaştırma, binalar, su, çevre ve enerji faaliyet alanlarındaki projelerinde münferiden veya paket halinde işveren ve müşterilerine sunmaktadır.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT üstlendiği projelerinde,

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı  ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, halen yürütmekte olduğu ve diğer hizmet başlıkları altında belirtilen

 • Yatırım ve İşletme Dönemi Gelir ve Gider Analizi
 • Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
 • Fayda – Maliyet Analizi
 • Finansal Planlama, Analiz ve Değerlendirme
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • Bütçe ve Nakit Akış Programı Hazırlanması ve Takibi
 • Maliyet Yönetimi / Maliyet Kontrol

gibi finansal ve ekonomik konularla ilgili hizmetlere ilaveten günümüzde dünyada daha fazla uygulama alanı bulmaya başlayan ve hızla yaygınlaşmakta olan alternatif satınalma / finansman modelleri ve özellikle kamu-özel işbirliği konusunda,

 • modellerin projelere uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve en uygun modelin seçilmesi,
 • finansal modellerin geliştirilmesi ve proje finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti sunulması,
 • taraflar arasındaki ilişkilerin, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • modellerin hayata geçirilmesi sürecinde ve ömür döngüsü içinde yürütülecek prosedürlerin ana hatlarıyla belirlenmesi,
 • risklerin tanımlanması, analizi, değerlendirilmesi, önlenmesi ve yönetimi hususlarında danışmanlık hizmeti sunulması,
 • sözleşmelerin geliştirilmesi aşamasında uzman görüşü sağlanması,
 • ihale ve sözleşme müzakereleri sürecinde danışmanlık desteği verilmesi

hususlarında uzmanlığını arttırmakta ve

 • tasarımın yapılması, gözden geçirilmesi / doğrulanması ve optimizasyonu,
 • inşaat ve işletme / bakım aşamaları ile ilgili teknik konularda destek sağlanması

ve teknik konulardaki diğer uzmanlıkları ile birleştirerek hem kamuya, hem de özel sektöre ve finans kuruluşlarına tüm boyutlarıyla “anahtar teslim” müşavirlik hizmeti sunabilmektedir.

 

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, yukarıda açıklanan hizmetleri Proje Planlama ve Uygulama Hizmetleri kapsamındaki diğer hizmetler ile birlikte bir paket halinde yürütebilmekte ve böylelikle işveren ve müşterilerinin “anahtar teslim” çözüm ortağı olabilmektedir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, işveren ve müşterilerinin

 • yeni,
 • yenileme,
 • genişletme,
 • güçlendirme,
 • bakım / onarım

ve benzeri projelerinin ömür döngüsü içinde (proje planlama, hazırlama, uygulama veya işletme aşamaları) karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri durumların / problemlerin tespiti, tetkiki, analizi ve değerlendirmesi konularında çalışmalar yürüterek önerilen çözümlerle ilgili uzman görüşü sunmaktadır.

Yürütülen bu çalışmalar, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri ile ilgili tüm teknik disiplinlerin yanı sıra Çevresel Etki Değerlendirme, Finansal ve Ekonomik Hizmetler ve Proje Uygulama Hizmetleri ile, projelerde karşılaşılan idari veya hukuki ihtilaf ve anlaşmazlıkların (tarafların hak talepleri, vb.) çözümünü kısmen veya tamamen kapsayabilmektedir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT kaşılaşılan / karşılaşılabilecek durumlar / problemler için

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern (state-of-the-art),
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı (innovative) ve etkin,

çözümler üretmektedir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, işveren ve müşterilerinin yatırım projelerinin bütçesi içinde, zamanında ve en yüksek kalitede hayata geçirilmesi sırasında ihtiyaç duydukları en uygun tedarikçiler ve yüklenicilerin seçimi amacıyla ihale ve sözleşme imzalama süreçleri ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktadır. Bu süreçlerin projelerin başarısında önemli ve anahtar bir aşama olduğunun bilinciyle, uzmanlarımız güncel yerel ve/veya uluslararası (FIDIC, vb.) standartları ve yöntemleri kullanarak aşağıda sıralanan konularda çalışmalar yapmaktadır :

 • İhale Stratejisinin Belirlenmesi ve Yürütülmesi
 • İş Paketlerinin Belirlenmesi
 • İş Paketlerine ilişkin Bütçe ve İş Programının Hazırlanması ve İhale Süreci Boyunca Takibi
 • İhale Takviminin Belirlenmesi ve Takibi
 • İşveren / Müşteri Görüşleri Doğrultusunda Önemli Teknik, Ticari ve Hukuki Hususların Tespiti
 • İş Paketleri için Ön Yeterlik / İhale Dokümanları, Metraj / Keşif ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Ön Yeterlik / İhale Süreçlerinin (Davet, Soru/Cevap, Değerlendirme) Yönetimi
 • Sözleşme Dosyasının İmzaya Hazırlanması
 • Tedarikçi / Yüklenici Seçimi Yapıldıktan Sonra Sözleşmenin Yürülüğe Girmesine Kadar Olan Sürecin Yönetilmesi

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT , yukarıda açıklanan hizmetlerin ön bileşeni olan Mimari ve Mühendislik Tasarımı hizmetleri ile ard bileşeni olan Proje Uygulama Hizmetlerini, işveren ve müşterilerinin başka bir kaynağa ihtiyacı olmayacak şekilde, bir paket halinde sunabilmektedir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, farklı disiplinlerde bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip mimar ve mühendisleri ile hem işveren ve müşterilerinin, hem de kamunun ve çevrenin ihtiyaçlarını en yüksek kalitede karşılayacak şekilde geniş bir yelpazede tasarım hizmetleri sunmaktadır. Sunmuş olduğumuz bu hizmetler farklı faaliyet alanlarını kapsamaktadır :

 • Ulaştırma (Karayolları; Raylı Sistemler; Kentsel Toplu Taşıma Sistemleri; Köprüler ve Viyadükler; Tüneller;Havaalanları; Limanlar ve Deniz Yapıları )
 • Binalar(Konut; Ticari; Spor / Eğlence; Eğitim; Sağlık; Kamu; Endüstri; Ulaştırma)
 • Su ve ÇevreHidrolik YapılarSu Temini, Depolama, Dağıtım ve Arıtma SistemleriAtıksu Yok Etme ve Arıtma SistemleriÇevre Koruma ve Restorasyon SistemleriAtık Yönetim SistemleriMekansal Planlama / Kentsel Gelişim )
 • Enerji ve Boru Hatları(Petrol ve Gaz; Elektrik ve Isı; Yenilenebilir Enerji)

Tasarım hizmetlerimiz, tasarım ömür döngüsü içinde yeralan tüm aşamaları kapsamaktadır :

 • Konsept Tasarım
 • Ön Tasarım
 • Uygulama / Kesin Tasarımı
 • Detay Tasarımı
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • As-Built (Yapıldı) Tasarımı
 • Bağımsız Kontrol Mühendisliği / Tasarım Kontrolu – Doğrulama

Mimar ve mühendislerimiz aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere farklı malzemelerle tasarımda uzmanlık sahibidir :

 • Betonarme
 • Öngermeli Beton
 • Prefabrike Beton
 • Çelik
 • Kompozit

Mühendislik tasarımları Türkiye’de geçerli standart, şartname ve yönetmeliklerin yanısıra EN, ACI, AASHTO, DIN, BS, ASTM, UIC, AREMA, IEC, IEEE, ISO, vb. gibi uluslararası standartlara da uygun olarak yapılabilmektedir.

Tasarım çalışmalarımız, son ürünün kalitesini temin edecek şekilde ISO9001:2008 Kalite Yönetim prosedürlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir.

Uzmanlarımız, mimari ve mühendislik tasarım hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımlara ilaveten en son teknoloji ürünü yazılımları kullanmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir :

 • CAD
  • AutoCAD
  • AutoCAD Civil 3D
  • 3DMax
 • Yapısal Tasarım
  • SAP2000 Plus, Advanced
  • SAP2000 Nonlinear
  • Biaxial
 • Yol / Kavşak Geometrik Tasarımı
  • Bentley InRoads
  • Bentley Rail-Track
  • Proyol
  • NetCAD
 • Geoteknik ve Tünel Yazılımları
  • Plaxis2D
  • Plaxis3D Tunnel
  • GeoSlope

İnşaat projelerinin, istenmediği halde ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde önemli değişikliklere neden olan çevresel etkileri vardır. Genellikle olumsuz olan bu etkiler, çevresel analizler kapsamında gerçekleştirilen “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)” çalışması ile belirlenir. Çevresel analizler, sosyal, ekonomik, mali ve teknik analizlere benzer şekilde Proje Planlama ve Hazırlama aşamasının (yapılabilirlik etüdünün) ayrılmaz ve önemli bir parçasını teşkil etmekte olup, bu analizlerle de yakından ilişkilidir. ÇED bulguları özellikle proje yerinin ve teknolojinin seçimi ile süreç tasarımı sırasında oldukça etkindir. Ayrıca, çevresel etkilerin neden olduğu fayda ve zararlar (maliyetler), mümkün olduğunca parasal olarak (ekonomik fiyatlarla) belirlenerek, fayda – maliyet analizine dahil edilirler.

 

 

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, bünyesinde çalışmakta olan uzmanları, danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile çevresel etki değerlendirme hizmetleri kapsamında aşağıda listelenen çalışmaları yürütmektedir :

 

 • Proje alanındaki mevcut çevresel koşulların, koruma alanlarının ve hasas ekosistemlerin belirlenmesi,
 • Çevresel etkilerin saptanmasına ilişkin yöntem ve araçların belirlenmesi,
 • Olası çevresel etkilerin (doğrudan ve dolaylı) saha / laboratuvar araştırmaları ve etütleri yardımıyla belirlenmesi,
 • Çevresel etkilerle ve gerekli izinlerle ilgili standartların ve yasal mevzuatın belirlenmesi,
 • Etkilerin dönemsel dağılımının (yatırım ve işletme dönemleri) belirlenmesi,
 • Analiz ölçütlerinin nicelik ve nitelik olarak belirlenmesi,
 • Alternatif proje, koridor, güzergah, yer, teknoloji ve tasarımların çevresel etkiler, maliyet ve diğer koşullar açısından karşılaştırılması,
 • Çevreye verilen zararı önleyici veya azaltıcı önlemlerin belirlenmesi,
 • Çevresel izleme yönteminin belirlenmesi,
 • Çevre yönetimi planı ile belirlenen önlemlerin izlenmesine ilişkin programın hazırlanması,
 • Önleyici veya azaltıcı tedbirler, çevre yönetimi amacıyla personel istihdam etme, eğitim ve izleme ile ilgili alternatif yatırım maliyetleri ve işletme giderlerinin belirlenmesi,
 • Çevresel etkilerin ve önleyici tedbirlerin fayda ve maliyetlerinin parasal olarak (gölge fiyatlarla) belirlenerek fayda-maliyet analizine dahil edilmesi,
 • Proje paydaşlarına ve halka proje ve çevresel etkileri hakkında bilgi aktarılması ve görüşlerin alınması,
 • Projenin ilgili yasal mevzuat uyarınca çevre ile ilgili gerekli izinlerinin alınması.

 

 

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, çalışmalarını ISO14001 Çevre Yönetim Sistemlerine uygun olarak yürütmekte olup, bu durumu dokümante edebilmek amacıyla ilgili sertifikanın alınması için gerekli çalışmalara başlamıştır.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, işveren ve müşterilerinin kamu veya özel yatırımlarının planlanması aşamasında sosyal, ekonomik, mali, çevresel ve teknik verileri entegre bir şekilde dikkate alarak ve fırsatlar ile riskleri analiz ederek; işveren ve müşterilerinin karar alma sürecine temel teşkil edecek, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılabileceği en uygun  çözümlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

Master plan ve fizibilite etüdü hizmetlerimiz aşağıda listelenen alt hizmet alanlarını kapsamaktadır :

 • İşveren ve Müşteriler ile İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • Kapasite ve Yer Seçimi
 • Kaynak Araştırması
 • Arazi ve Altyapı (yol, su, elektrik, vb) Etüdü
 • Teknoloji Seçimi
 • Uygulama Planlaması ve Programı
 • Teknik Değerlendirme
 • Talep Analizi
 • Yatırım ve İşletme Dönemi Gelir ve Gider Analizi
 • Sosyo-Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
 • Fayda – Maliyet Analizi
 • Finansal Planlama, Analiz ve Değerlendirme
 • Duyarlılık Analizi

Uzmanlarımız, danışmanlarımız / ortaklarımız / alt yüklenicilerimiz ile birlikte özellikle ulaştırma faaliyet alanında yoğunlaşan master plan ve fizibilite etüdü hizmetlerini çağdaş yöntemleri ve en güncel / gelişmiş yazılımları kullanarak yürütmektedir.

Çalışmalarımızda, yerel veya ulusal şartnamelerde veya Avrupa Birliği’nin yatırım projeleri fayda-maliyet analizi kılavuzunda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

0266 715 49 10