Proje Uygulama Hizmetleri

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT proje uygulama hizmetleri kapsamında aşağıda listelenen alt hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir :

 • Yönetim Hizmetleri
  • Tasarım ve Arayüz Yönetimi
  • Program / Proje Yönetimi
  • İnşaat ve Saha Kontrollüğü ve Yönetimi
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile yukarıda sıralanan hizmetleri ulaştırma, binalar, su, çevre ve enerji faaliyet alanlarındaki projelerinde işveren ve müşterilerine sunmaktadır.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT üstlendiği projelerinde

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı (innovative) ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşterileri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, projelerin sürdürülebilirliğinin ve ömür döngüleri içinde amaçlanan uzun-vadeli yararlarının gerçekleşmesinin inşaat öncesi, sırası ve sonrasında uygun ve yeterli test, işletmeye alma, eğitim, işletme ve bakım faaliyetlerinin planlanmasına ve yürütülmesine bağımlı olduğunun bilinciyle farklı disiplinlerden uzmanları, danışmanları, ortakları ve alt yüklenicileri ile aşağıda listelenen alt hizmetleri yürütmektedir :

 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım planlarını (zamanlama, roller ve sorumluluklar, iletişim ve raporlama, onaylar ve koordinasyon, vb.) hazırlanmak ve yönetmek
 • Sistem, entegrasyon ve saha kabul testlerinin onaylı planlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, testleri izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak
 • Tapu, imar, iskan, sicil, tescil, vb. işlemlerini yönetmek ve koordine etmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından malzeme, ekipman, tesis ve sistemlere ait işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanmasını sağlamak, incelemek, gerekmesi halinde hataları düzelttirmek ve eksikleri tamamlatmak
 • İşveren / müşterinin işletme ve bakım ile ilgili organizasyonunun teşkili, geliştirilmesi ve modernizasyonu için destek hizmetleri sağlamak
 • İşletme ve bakım eğitimlerini (idari ve teknik konularda kurs ve saha uygulamaları) planlamak, koordine ve dokümante etmek, yürütmek ve yönetmek
 • İşletme ve bakım için gerekli yedek parçaların tespiti, sevkiyatı, teslimatı ve stoklanması ile ilgili faaliyetleri kontrol ve koordine etmek
 • Deneme işletmesi ve işletmeye alma süreçlerini izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve yönetmek
 • Geçici Kabul işlemlerini yönetmek ve ilgili tutanağı düzenlemek
 • Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksik veya hatalı işlerin düzeltilmesini takip etmek, gerçekleşmeleri tespit / koordine / dokümante etmek
 • Kesin Hesapları hazırla(t)mak, kontrol etmek ve onaylamak
 • Tedarikçiler ve yüklenicilerin sözleşmeleri doğrultusunda kusur sorumluluk ve garanti dönemine ilişkin taahhütlerinin uygulanmasını sağlamak, takip ve kontrol etmek
 • Kesin Kabul testlerini yap(tır)mak, izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak
 • Kesin Kabul işlemlerini yönetmek ve ilgili tutanağı düzenlemek
 • Proje ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ait arşivi oluşturmak ve Proje Tamamlanma / Kapanış Raporu ile birlikte işveren / müşteriye teslim etmek
 • İşletme ve bakım döneminde işveren ve müşteriye destek ve denetim hizmetleri sunmak

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, yukarıda açıklanan hizmetleri Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri ve diğer Proje Uygulama Hizmetleri ile, işveren ve müşterilerinin başka bir kaynağa ihtiyacı olmayacak şekilde, bir paket halinde sunabilmektedir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren işveren ve müşterilerinin farklı Faaliyet Alanlarındaki projelerinin inşaat ve saha uygulamalarının tüm boyutlarını ve aşamalarını kapsayacak ve her projeye özgü olacak şekilde kapsamlı yönetim, kontrolluk ve denetim hizmetleri sunmaktadır.

 

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, işveren ve müşterileri adına “Mühendis” ve “İşveren Temsilcisi” sıfatıyla sunduğu bu hizmetleri sırasında inşaat ve saha faaliyetlerinin

 • ilgili sözleşme koşulları,
 • yürürlükteki yasal mevzuyürürlükteki yasal mevzuat, tüzükler , yönetmelikler , standartlar , şartnameler , fen ve sanat kurallarına ve
 • uygulama / detay tasarımına uygun olarak,
 • belirlenen bütçe ve süre içinde

tamamlanması amacıyla, proje yönetim organizasyonunu sürekli projenin uygulandığı inşaat sahasında bulundurmak suretiyle kendisine verilen yetkileri kullanmakta ve ana hatlarıyla aşağıda listelenen alt hizmetleri yürütmektedir :

 • Projenin genel sevk ve iProjenin genel sevk ve idaresini sağlamak, eylem planlarını hazırlamak,
 • Mevcut kaynakların en optimum şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde inşaat ve saha faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolunu sağlamak
 • Tasarım ve Arayüz Yönetimi
 • Tedarikçi ve yüklenici seçim sürecini yönetmek, sipariş ve satın alma aşamalarını takip etmek
 • Detaylı iş programı, malzeme / ekipman tedarik programı, bütçe ve finansal planları hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, uygulamasını sürekli izlemek ve gerektiğinde revize et(tir)mek
 • İş ilerlemelerinin onaylı iş programına, malzeme / ekipman tedarik programına, bütçeye ve finansal planlara uygunluğunu takip etmek, kritik imalat / malzeme tedariği / izin / onay aktivitelerini belirlemek, güncel bilgilerle doğrulamak, maliyet kontrol sistemi oluşturmak ve işletmek, planlanan – gerçekleşen analizi yapmak, sapmaları tespit etmek, işlerin hızlandırılması ve sapmalarla ilgili gerekli önlemleri almak
 • Kalite Güvence / Kalite Kontrol Planlarını (prosedürler, iş metodları ve kontrol formları) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek
 • Günlük inşaat ve saha faaliyetlerini izlemek, denetlemek, koordine etmek ve yönetmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulan malzeme, ekipman, tesis ve işçiliğin miktar ve kalite açısından uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak, ilgili garanti belgelerinin temin edilmesini sağlamak
 • Sahada veya laboratuvarda yapılan periyodik ve nihai muayene, ölçüm ve testleri yap(tır)mak, sürekli izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak
 • Tamamlanan / onaylanan / kabul edilen işlere ilişkin fiziki gerçekleşmeleri ve miktarları belirlemek, aylık ve kesin hakedişleri hazırla(t)mak, incelemek, gerektiğinde düzeltmek, onaylamak
 • Yüklenicilerin makina, ekipman, araç / gereçlerinin ve teknik personelinin zamanında ve uygun şekilde işbaşında bulunmalarını teminen listesini ve durumlarını / yeterliklerini izlemek, güncelleştirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek
 • Yüklenici tesisleri, atölyeleri, ambarları, vb. yerleri kontrol etmek, değerlendirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek
 • Tedarikçi ve yükleniciler tarafından sigortaların istenen zamanda ve kapsamda yaptırılmasını takip etmek, poliçelerin işlerliğini izlemek
 • İnşaat ve saha faaliyetleri ile ilgili riskleri belirlemek ve analiz etmek, gelişmelere göre değerlendirme yapmak, risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için yönetim faaliyetlerini yürütmek
 • Değişiklik ve/veya hak taleplerinin (süre uzatımı, ilave ödeme, yeni fiyat tespiti, vb.) oluşması halinde gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak, değişiklik emirlerini hazırlanmak, işveren ve müşterilerine görüş bildirmek ve sonuçlandırılmaları adına gerekli çalışmaları yürütmek
 • İşveren / müşteri ve yükleniciler / tedarikçiler arasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorunların, ihtilaf ve anlaşmazlıkların çözümünde işveren / müşteriye yardımcı olmak, görüş bildirmek, gerekli teknik dokümanları hazırlamak ve koordinasyonu sağlamak
 • Tüm proje paydaşları (işveren / müşteri, yükleniciler / tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, finansman kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamuoyu, vb.) arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
 • Dokümantasyon, kayıt (record) ve arşiv sistemini geliştirmek ve yürütmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulması gereken dokümanların zamanında sunulmasını sağlamak; sunulan dokümanları gözden geçirmek, gerektiğinde revize ettirmek, onaylamak
 • İnşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve uygulamasını uygun şekilde belgelemek amacıyla her türlü kayıtları (tutanak, rölöve, ataşman, plankote, rapor, şantiye defteri, vb.) hazırlamak, onaylamak ve arşivlemek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler ile yazışmaları takip etmek; gelen yazıları incelemek, değerlendirmek ve cevaplanmasını sağlamak
 • İşveren ve müşterilere inşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve geleceğini tüm boyutlarıyla (tedarikçi ve yüklenici faaliyetlerinin kapsam, kalite, süre ve mali durumu ve gelecek projeksiyonu) kapsamlı ve düzenli (periyodik) bir şekilde raporlamak
 • Periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek, tutanakları hazırlamak ve alınan kararların uygulamasını izlemek
 • İş Sağlığı / Güvenliği Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
 • Çevre Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak; inşaat öncesi / sırası / sonrası inşaat ve saha faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme çalışması ile belirlenen hususlar doğrultusunda yürütülmesini temin etmek
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği hizmetlerini yürütmek

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, yukarıda açıklanan hizmetlerin ön bileşeni olan Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetlerini, işveren ve müşterilerinin başka bir kaynağa ihtiyacı olmayacak şekilde, bir paket halinde sunabilmektedir. PUSULA MÜHENDİSLİK PROJE inşaat ve saha kontrolluğu ve yönetimi faaliyetleri ile ilgili olarak toplam kalite yönetimi yaklaşımını benimsemiş, şirket bünyesinde kullanılmak üzere prosedürler / metodlar / formlar geliştirmiş ve ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine dahil etmiştir.

 PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren işveren ve müşterilerinin farklı Faaliyet Alanlarındaki projelerinin

 • belirlenen ve onaylanan Kapsam dahilinde,
 • onaylanan İş programının içinde,
 • onaylanan Bütçenin içinde ve
 • tüm proje paydaşlarının memnuniyeti ile

tamamlanması halinde başarılı olacağı ve yukarıda sayılan sacayaklarının dengeli olmasının projelerin Kalitesini beraberinde getirdiği bilinciyle Proje Yönetimi süreçlerini tüm bilgi alanlarında Proje Yaşam Döngüsü boyunca hayata geçirmektedir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, üstlendiği projelerde Proje Yönetimi’nin temel ilkeleri olan

 • proje yönetim teknikleri ve araçlarının standart bir metodoloji dahilinde ve entegre bir şekilde uygulanması,
 • yönetim bilgi birikimine, deneyime ve gerekli becerilere sahip lider özellikli proje yöneticilerine sahip olunması,
 • yönetimin, projenin tüm boyutlarını ve aşamalarını kapsayacak şekilde ve projenin yaşam döngüsü boyunca devamının sağlanmasını

şirket felsefesi olarak benimsemiş ve organizasyonunu bu kültüre uygun olarak yapılandırmıştır. PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT’ın yönetim faaliyetleri “Proje Yönetimi Bilgi Alanları”nın tümünü kapsamaktadır :

 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Tedarik ve Sözleşme Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Entegrasyon Yönetimi
 • İletişim ve Dokümantasyon Yönetimi

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, yukarıda sıralanan yönetim faaliyetlerini yürürlükteki yasal mevzuat, tüzükler, yönetmelikler, standartlar, şartnameler ve uluslararası kabul görmüş teknik ve uygulamalara uygun olarak yürütmekte olup; ayrıca şirket bünyesinde kullanılmak üzere yönetim faaliyetleri ile ilgili prosedürler geliştirmiş ve ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine dahil etmiştir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, yukarıda açıklanan yaklaşımı Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri, Tasarım ve Arayüz Yönetimi, İnşaat ve Saha Kontrollüğü ve Yönetimi ve Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği kapsamındaki diğer hizmetler ile bütünleşik olarak uygulamakta ve böylelikle işveren ve müşterilerinin “anahtar teslim” çözüm ortağı olabilmektedir.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, karmaşık ve birbiri ile bağlantılı birden çok projeden oluşan yatırımlara program yönetimi anlayışıyla yaklaşmakta ve aşağıda listelenen hizmetleri yürütülmektedir :

 • Programın işveren ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi,
 • Programın projelere indirgenmesi,
 • Program yönetim organizasyonunun belirlenmesi ve paydaşlar arasında sürekli iletişimin ve koordinasyonun sağlanması,
 • Program iş programının ve bütçesinin hazırlanması, sürekli takip edilmesi ve raporlanması,
 • Projeler bazında Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri ile Tasarım ve Arayüz Yönetim Hizmetleri nin yürütülmesi ,
 • Yapım işleri sözleşmelerinin yukarıda açıklanan “Proje Yönetimi” yaklaşımı ile projeler bazında yönetilmesi, inşaat ve saha kontrolluğu hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlanması,
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği hizmetlerinin yürütülmesi.

PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT, Mimari ve Mühendislik Tasarımı başlığı altında bahsedildiği üzere farklı faaliyet alanlarında çok disiplinli projelerin tasarım hizmetlerini işveren ve müşterilerine doğrudan sunabilmekle birlikte; işveren ve müşterileri adına, farklı proje müellifleri tarafından yapılan tasarımların yönetimi ve proje müellifleri arasında koordinasyonun sağlanması konularında da geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.

Projelerde tasarım hizmetlerinin ve farklı disiplinlerin katılımının gerektiği karmaşık projelerde tasarım entegrasyonunun öneminin bilincinde olarak, PUSULA MÜHENDİSLİK İNŞAAT tasarım ve arayüz yönetimi hizmetlerini projenin tüm ömür döngüsü içinde sürdürmekte ve aşağıda listelenen alt hizmetleri sunmaktadır :

 

 

 • Tasarım girdilerinin (sahada yapılan zemin, vb. araştırma ve etütler dahil) belirlenmesi ve toplanması veya toplanmasının koordinasyonu,
 • Tasarım çıktılarının ilgili ulusal ve/veya uluslararası standartlar, şartnameler, yönetmelikler ve yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması veya uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Tasarım çıktılarının gözden geçirilmesi, varsa eksik ve yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması,
 • Tasarımın ekonomiklik, güvenlik ve yapılabilirlik açısından değerlendirilmesi ve optimizasyonu, bu amaçla alternatif tasarım yöntemleri ve sistemlerin önerilmesi / seçiminde yardım ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması,
 • Farklı proje disiplinleri (güzergah, mimari, statik, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj, vb.) ve inşaat sahası – proje arasında koordinasyonun ve organizasyonun sağlanması, anlaşmazlıkların çözülmesi,
 • Farklı disiplinlere ait tasarımların süperpoze edilerek kontrol edilmesi, varsa eksik veya yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması,
 • Gerektiğinde tasarım çıktıları (çizim, hesap raporu) revizyonlarının yapılması veya ilave tasarım çıktılarının hazırlanması,
 • Saha uygulaması öncesi son tasarımın kontrol edilmesi ve uygunluğunun bildirilmesi / onaylanması,
 • Metrajların hazırlanması veya proje müellifleri tarafından hazırlanan metrajların kontrol edilmesi, varsa eksik veya yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması,
 • İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması veya ilgili koordinasyon ve takibin sağlanması,
 • İnşaat süresince oluşabilecek tasarım değişikliklerinin takip ve kontrol edilmesi,
 • As-built (yapıldı) tasarımların hazırlanması veya hazırlanmasının takip ve kontrol edilmesi.
0266 715 49 10